Tulevaisuuden Mahdollisuudet
– Kaavoituksen Pullonkaulat ja Yksityisen Sektorin Mahdollisuudet Pyöräilyinfran Parantamisessa

12.06.2024

Olemme viime aikoina käyneet useita keskusteluja rakentajien ja kaavoittajien kanssa pyöräilyinfrastruktuurin kehittämisestä ja haluamme jakaa kanssanne näistä keskusteluista muutamia keskeisiä huomioita, ajatuksia, että mahdollisia ratkaisuja näihin haasteisiin. Vaikka valtion rahoitus pyöräilyinfrastruktuurin parantamiseen on tällä hetkellä rajallista, uskomme vahvasti, että yhteistyöllä yksityisen sektorin kanssa voimme saavuttaa merkittäviä positiivisia muutoksia. Tämä yhteistyö voi avata uusia ovia ja mahdollisuuksia, jotka hyödyttävät meitä kaikkia pitkällä tähtäimellä. Tässä artikkelissa tarkastelemme erityisesti kaavoituksen pullonkauloja, käytännön esimerkkejä globaalisti, ja miten yksityinen sektori voi osallistua pyöräilyn infrastruktuurin kehittämiseen.   

Kaavoituksen Pullonkaulat

Yksi suurimmista haasteista pyöräilyinfrastruktuurin kehittämisessä on kaavoituksen aiheuttamat pullonkaulat. Rakentajat ja suunnittelijat kohtaavat usein tilanteita, joissa ekologisten ja laadukkaiden pyöräpysäköintiratkaisujen toteuttaminen johtaa usein rakennusneliöiden menetykseen. Tämä pakottaa tekemään vaikeita valintoja asuin-, varasto- tai toimistotilojen ja pyöräilyinfrastruktuurin välillä, mikä luo paineita ja hidastaa yksityisten investointien virtausta. Tästä syystä on välttämätöntä tarkastella uudelleen kaavoituskäytäntöjä. Mitä jos kaavoituksen esteet poistettaisiin ja ekologisten ratkaisujen toteuttajia ei ainoastaan rohkaistaisi vaan myös palkittaisiin?

Kaavoituksen Uudistaminen

Ratkaisuna esitämmekin kaavoituksen uudistamista siten, että laadukkaiden ja ekologisten pyöräpysäköintiratkaisujen toteuttajia rohkaistaan ja palkitaan. Mikäli pyöräpysäköinnin toteutus on ympäristöystävällistä ja laadukasta, sen ei pitäisi kuluttaa rakennusoikeutta. Päinvastoin sen tulisi kannustaa investointeihin. Tämä muutos kaavoituksessa tukisi merkittävästi kestävää kehitystä ja parantaisi pyöräilyn infrastruktuuria. Näiden uudistusten toteutuminen vaatii kuitenkin enemmän kuin vain julkisen sektorin tukea; tässä kohtaa yksityisen sektorin rooli muodostuu ratkaisevaksi. 

Kaavoituksen uudistaminen voi myös sisältää erilaisia kannustimia, kuten verohelpotuksia ja muita taloudellisia etuja, jotka tekevät investoinneista houkuttelevampia yksityisille toimijoille. Lisäksi tiiviimpi yhteistyö kaavoittajien, rakentajien ja yhteisöjen välillä voi johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka palvelevat kaikkia osapuolia ja edistävät kestävää kaupunkikehitystä. 

Byrokratia ja pitkät hyväksyntäprosessit hidastavat innovatiivisten pyöräilyinfrastruktuurihankkeiden etenemistä. Kaavoituksessa voitaisiin ottaa käyttöön nopeutetut hyväksyntäprosessit projekteille, jotka täyttävät tietyt kestävyyskriteerit. Tämä voisi sisältää esimerkiksi vihreän rakennustekniikan ja energiatehokkaiden ratkaisujen käytön.

Käytännön Esimerkkejä Maailmalta

Yhdysvalloista: Final Mile -ohjelma
Final Mile -ohjelma, joka on toteutettu kaupungeissa kuten Austin, Denver, New Orleans, Pittsburgh ja Providence, on osoittanut kuinka kunnianhimoiset tavoitteet ja poliittinen tuki voivat nopeuttaa pyöräilyinfrastruktuurin laajentamista. Ohjelma sisälsi viestintää, teknistä tukea ja insinööriapua, jotka auttoivat näitä kaupunkeja parantamaan pyörätieverkostojaan merkittävästi. 

Tanskasta: Kööpenhamina
Kööpenhamina, tunnettu pyöräilykaupunki, on investoinut jatkuvasti pyöräilyinfrastruktuuriin, kuten pyöräsiltoihin ja laajennettuihin pyöräteihin. Tämä on lisännyt pyöräilyn suosiota ja parantanut asukkaiden elämänlaatua. Pyöräily on integroitu osaksi kaupunkisuunnittelua, mikä on tehnyt Kööpenhaminasta yhden maailman pyöräily-ystävällisimmistä kaupungeista. 

Alankomaista: Utrecht
Utrecht on rakentanut maailman suurimman pyöräpysäköintilaitoksen, jossa on 22 000 pyöräpaikkaa, ja laajentanut pyöräilyverkostojaan käyttäen digitaalisia järjestelmiä parkkipaikkojen hallintaan. Tämä on lisännyt pyöräilyn houkuttelevuutta kaupungissa, ja pyöräilyn tarpeet on asetettu kaavoituksessa keskeiselle sijalle. 

Kolumbiasta: Bogotá
Bogotá on vastannut ruuhkautumisen haasteisiin rakentamalla väliaikaisia ja pysyviä pyöräteitä sekä lisäämällä turvallisuutta parantavia ratkaisuja pyöräilyyn. Tämä on ollut osa laajempaa strategiaa, jolla pyritään edistämään pyöräilyä ja parantamaan kaupunkilaisten liikkumista yhdessä maailman ruuhkaisimmista kaupungeista.

Yksityisen Sektorin Mukaan Saaminen

Pelkän julkisen rahoituksen varaan rakennettu pyöräilyinfrastruktuuri rajoittaa laajentumisen vauhtia, innovaatioita ja pyöräilyinfran saamista sinne, missä sitä nopeasti tarvitaan. Siksi yksityisen sektorin mukaan saaminen on välttämätöntä. Keskusteluissamme kaavoittajien kanssa olemme tunnistaneet useita keinoja, joilla yksityinen sektori voi tukea kestävää kehitystä ja infrastruktuurin parannuksia. 

Yksityisen sektorin osallistuminen voi tuoda mukanaan merkittävää lisärahoitusta, uusia ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja pyöräilyn infrastruktuurin kehittämiseen. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallit, kuten Public-Private Partnerships (PPP), ovat tehokkaita tapoja nopeuttaa projektien toteutusta ja takaavat korkealaatuiset lopputulokset.

Yksityisen Sektorin Kannustimet

Kun olemme tarkastelleet kaavoituksen pullonkauloja ja niiden vaikutuksia pyöräilyinfrastruktuurin kehittämiseen, on selvää, että uudistuksille on tilausta. Uudistamalla kaavoitusta voimme paremmin tukea ekologisten ja laadukkaiden pyöräpysäköintiratkaisujen toteuttamista. Tämä siirtää meidät luontevasti seuraavaan aiheeseen: miten yksityinen sektori voi osallistua ja auttaa näiden uudistusten toteuttamisessa. Yksityisen sektorin rooli ei ole ainoastaan rahoittaja vaan myös innovaattori, joka voi tuoda uusia näkökulmia ja ratkaisuja pyöräilyinfrastruktuurin haasteisiin. 

Ehdotammekin, että kaavoituksessa otettaisiin käyttöön erilaisia kannustimia yksityisille toimijoille, jotka investoivat ekologiseen, yhteisöä tukevaan ja laadukkaaseen pyöräpysäköintiin. Näihin kannustimiin voisi kuulua verohelpotuksia, investointitukia ja muita taloudellisia etuja, jotka tekevät yksityisistä investoinneista houkuttelevampia ja varmistavat, että yksityinen raha ohjautuu kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin. 

Tiivis yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä luo synergistisiä vaikutuksia, joissa molemmat osapuolet hyötyvät. Yhteiset projektit kaupunkien ja yritysten välillä johtavat tehokkaampiin ja kestävämpiin ratkaisuihin. Yksityisten toimijoiden asiantuntemus ja resurssit yhdistettynä julkisen sektorin tavoitteisiin ja sääntelyyn voivat tuottaa erinomaisia tuloksia.

Ekologiset Kannustimet

Taloudellisten etujen lisäksi kannustimien tulisi sisältää ekologisia kannustimia. Esimerkiksi projektit, jotka parantavat pyöräinfrastruktuuria, voivat saada etusijan ympäristölupien myöntämisessä tai hyödyntää erityisiä ekologisia kompensaatiomekanismeja.

Yhteisöprojektit ja Yhteistyömallit

Kannustimet voivat myös kohdistua yhteisöprojekteihin, joissa asukkaat, yritykset ja julkinen sektori työskentelevät yhdessä pyöräilyn edistämiseksi. Tällaiset projektit voivat hyödyntää yhteisörahoitusta, jossa paikalliset toimijat ja asukkaat investoivat yhdessä pyöräilyinfrastruktuuriin. Yritykset voivat osallistua hankkeisiin, mikä tarjoaa heille näkyvyyttä ja markkinointimahdollisuuksia vastineeksi tuestaan.

Läpinäkyvyys ja Osallistuminen Kaavoitusprosesseihin

Läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisääminen kaavoitusprosessissa on keskeistä yhteisön sitoutumisen kannalta. Tämän voi saavuttaa esimerkiksi kehittämällä avoimia tietokantoja ja karttapalveluita, jotka mahdollistavat kaupunkilaisten aktiivisen seurannan ja osallistumisen kaavoitusprosessiin. Tällainen lähestymistapa mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen ja tarjoaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa suoraan heitä koskeviin päätöksiin. 
 
Kaavoitusprosessin avoimuuden parantaminen auttaa myös kohdentamaan resursseja sinne, missä tarve on suurin. Asukkaat voivat tuoda esiin alueita, jotka hyötyisivät eniten pyöräilyinfrastruktuurin parannuksista, ja näin ollen kaavoituksen avulla voidaan vastata nopeammin ja tarkemmin yhteisön tarpeisiin.

Biketti Oy:n Rooli ja Yhteistyömahdollisuudet

Biketti Oy on sitoutunut olemaan enemmän kuin pelkkä pyöräparkkiratkaisujen toimittaja. Meidän tehtävämme on toimia aktiivisena kumppanina kestävän liikkumisen ekosysteemissä. Olemme ylpeitä siitä, että tuotteemme ja palvelumme vastaavat EU:n ja Suomen ilmastotavoitteiden ohjaamaa markkinoiden kysyntää ja edistävät kestävää kehitystä. 

Vuoropuhelu on ydinosaamistamme. Jatkamme tiivistä yhteistyötä kaavoittajien, suunnittelijoiden ja yhteisöjen kanssa, jotta voimme yhdessä tunnistaa ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia pyöräilyn infrastruktuurin kehittämiseksi. Pyrimme olemaan sillanrakentaja, joka tuo yhteen eri toimijat ja edistää pitkäkestoisia ratkaisuja. 

Koulutus ja tiedon jakaminen ovat meille tärkeitä. Tarjoamme työpajoja ja koulutuksia, jotka keskittyvät pyöräilyn ja kestävän liikkumisen hyödyistä sekä parhaista käytännöistä. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta ja osaamista, mikä puolestaan vahvistaa koko alaa. 

Olemme sitoutuneet avoimeen vuorovaikutukseen. Keskustelut ja yhteistyö eivät rajoitu vain sidosryhmiemme kanssa käytäviin neuvotteluihin, vaan pyrimme aktiivisesti osallistumaan myös teidät, arvokkaat asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme. Toivotamme teidät tervetulleiksi mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan siihen, miten voimme yhdessä rakentaa kestävämpää kaupunkiympäristöä missä roolissa tahansa. 

Innovatiivisuus ja yhteistyö ovat avainasemassa, kun pyrimme yhdessä kehittämään entistä toimivampia, turvallisia ja ekologisia ratkaisuja. Kaikki ideat ovat tervetulleita, ja odotamme innolla, että pääsemme tutkimaan uusia mahdollisuuksia yhdessä kanssanne. 

Kestävän liikkumisen edistäminen on yhteinen tavoitteemme. Toivomme, että tämä uutiskirje toimii inspiraationa ja keskustelunavaajana. Yhdessä voimme tehdä suuria muutoksia, jotka näkyvät ja tuntuvat jokaisen arjessa. 

Rentoa menoa ja turvallisia kilometrejä toivottaa, Biketti tiimi